सूचना

२०७६ बैशाख १५ २०७६ बैशाख १५
बिषयगत मन्त्रालय/निकायहरु तथा स्थानिय तहहरुले आयोजनाहरु माग गर्दा दिइएको ढाँचामा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने छ। कृपया यहाँ तल दिइएको डाउनलोड बटन...
२०७५ चैत्र ६ २०७५ चैत्र ६
प्रदेश तीन अन्तर्गत रहने लेखा समूहको पद र दरवन्दीको तेरिज