परियोजना बैंक आयोजना प्रविष्टि फारम

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १५ Download File:-

बिषयगत मन्त्रालय/निकायहरु तथा स्थानिय तहहरुले आयोजनाहरु माग गर्दा दिइएको ढाँचामा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने छ। कृपया यहाँ तल दिइएको डाउनलोड बटन क्लिक गरी आयोजना प्रविष्टि फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 
download