0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

Kailash Prasad Dhungel

थप जानकारी


Mukunda Prasad Paudyal, PhD

Secretary

थप जानकारी

Introduction

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

 

bagmati-province-map
Date Title Subject हेर्नुहोस्
२०७७ असार २१ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७
२०७७ असार २१ प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७७ प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७७
२०७७ असार १९ रातो किताब २०७७/७८ व्यय अनुमानको विवरण २०७७/७८
२०७७ असार १८ बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७७ असार ७ कार्यक्रम पुस्तिका (आ.व. ०७७/७८)
२०७७ असार ५ मध्यमकालीन खर्च संरचना आ.व.२०७७/७८ देखि आ.व.२०७९/८०
२०७७ असार ५ अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७७।७८ (स्थानीय तह)
Title Subject हेर्नुहोस्
गतिविधि

Query

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

Send
बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य

Facebook Updates